Dagordning Solberga GIF årsmöte 2024-02-21 kl 19.00, Stubben


§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Frågan om mötets behöriga utlysande
§ 3 Godkännande av dagordningen
§ 4 Val av ordförande och sekreterare av mötet
§ 5 Val av två justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
§ 6 Revisionsberättelse
§ 7 Frågan om ansvarsfrihet för det gångna året
§ 8 a) Val av två revisorer 1 år
      b) Val av revisorsuppleant 1 år
§ 9 Val av valberedning 1 år
§ 10 Val av firmatecknare 1 år
§ 11 Val av uppbördsman/kvinna 1 år
§ 12 Val av matchansvarig 1 år
§ 13 Val av styrelse

        a) ordförande 1 år
        b) mötessekreterare 2 år
        c) ledamöter, minst 4 st 1 år       
            - damsektionen
            - samhällssekt
            - seniorsektionen
            - ungdomssektionen
            - arbetssektion
       e) kassör 2 år
§ 14 Val av webbansvarig för hemsidan 1 år
        Val av webbansvarig för spelarsidan 1 år
        Val av sportchef tillika kontaktperson 1 år
        Val av webbansvarig för sociala medier 1 år

§ 15 Godkännande av föreningens stadgar
§ 16 Årsberättelser
§ 17 Övriga frågor
§ 18 Mötet avslutas